Jun 29, 2009

ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ ສໍາຫລັບ ແອນດຣອຍດ໌ Android SDK

ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ ສໍາຫລັບ ແອນດຣອຍດ໌ SDK

ທົດລອງ ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ ສໍາຫລັບ ແອນດຣອຍດ໌ SDK 1.5

http://code.google.com/p/softkeyboard/

ດາວໂຫລດ

http://softkeyboard.googlecode.com/files/AnySoftKeyboard-19062009.apk

ເປີດ ໂຕຈໍາລອງ ຂອງ Android SDK 1.5 R2:

\android-sdk-windows-1.5_r2\tools>emulator.exe -avd sabaydee

ໃສ່ DroidSansFallback.ttf ທີ່ມີ ໂຕອັກສອນ ຟອນຕ໌ ພາສາລາວ ເຂົ້າໄປ

\android-sdk-windows-1.5_r2\tools>adb shell
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
# cd system
cd system
# chmod 777 fonts
chmod 777 fonts
# exit
exit

\android-sdk-windows-1.5_r2\tools>adb push DroidSansFallback.ttf /system/fonts/DroidSansFallback.ttf

ໃສ່ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ ຈາກ hezi.co ເຂົ້າໄປ

\android-sdk-windows-1.5_r2\tools>adb install AnySoftKeyboard-19062009.apk
121 KB/s (67183 bytes in 0.540s)
pkg: /data/local/tmp/AnySoftKeyboard-19062009.apk
Success

>

ວິທີຕິດຕັ້ງ

http://code.google.com/p/softkeyboard/wiki/HowTo

ຄິດວ່າ ຕ້ອງ ແກ້ໃຂ ການສະແດງ ສະຫລະ ອິ ອີ ໄມ້ເອກ ໄມ້ໂທ ແລະ ເພີ່ມ ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ

http://mina23.blogspot.com/2009/04/fontforge-android-sdk.html

No comments: